Nhân Vật __Trada__

Tên: __Trada__
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 13:33:00

Trang Bị

Reaper Ghost Sword (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2160 ~ 2371 (+80%)
Mag. atk. pwr. 3686 ~ 4106 (+80%)
Durability 265/4 (+32%)
Attack rating 387 (+80%)
Critical 14 (+80%)
Phy. reinforce 253.6 % ~ 285.8 % (+80%)
Mag. reinforce 431.5 % ~ 496.1 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 481.5 (+61%)
Durability 186/3 (+25%)
Blocking rate 20 (+80%)
Phy. reinforce 37.5 % (+61%)
Mag. reinforce 63 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Casque (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 282.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 368.2 (+54%)
Durability 72/3 (+32%)
Parry rate 77 (+80%)
Phy. reinforce 35.8 % (+61%)
Mag. reinforce 46.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Shoulder (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 226.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 292.9 (+41%)
Durability 91/3 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 28.7 % (+41%)
Mag. reinforce 37.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Armor (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 376.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 487.5 (+41%)
Durability 81/3 (+16%)
Parry rate 96 (+80%)
Phy. reinforce 46.9 % (+41%)
Mag. reinforce 61.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (2 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Bracer (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 209.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 274.2 (+54%)
Durability 79/3 (+0%)
Parry rate 51 (+61%)
Phy. reinforce 26.9 % (+64%)
Mag. reinforce 34.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hose (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 308.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 403.2 (+61%)
Durability 85/3 (+19%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 38.4 % (+41%)
Mag. reinforce 50.2 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (2 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Footgear (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 265.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 348.3 (+61%)
Durability 126/3 (+58%)
Parry rate 62 (+61%)
Phy. reinforce 33.7 % (+61%)
Mag. reinforce 43.9 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.2 (+54%)
Mag. absorption 29 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 1 Reduce
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+2)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.2 (+12%)
Mag. absorption 33.3 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 10 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.1 (+9%)
Mag. absorption 27.3 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 10 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.4 (+12%)
Mag. absorption 26.5 (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 5 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Witch's Costume (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Int %desc Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_W_WARSENATOR_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
__Trada__