Nhân Vật _Luffy_kun_

Tên: _Luffy_kun_
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-09-20 23:56:00

Trang Bị

Asue (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2576 ~ 2828 (+100%)
Mag. atk. pwr. 4358 ~ 4854 (+80%)
Durability 332/417 (+38%)
Attack rating 458 (+80%)
Critical 20 (+100%)
Phy. reinforce 299.6 % ~ 337.8 % (+80%)
Mag. reinforce 509.9 % ~ 586.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 336 (+61%)
Mag. def. pwr. 537.7 (+61%)
Durability 121/3 (+32%)
Blocking rate 22 (+80%)
Phy. reinforce 40.9 % (+61%)
Mag. reinforce 68.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Mystery Fur Headgear (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 486.3 (+80%)
Durability 122/3 (+35%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 35.7 % (+80%)
Mag. reinforce 60.1 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Mystery Fur Shell (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 231.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 389.1 (+80%)
Durability 210/270 (+0%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 28.9 % (+80%)
Mag. reinforce 48.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (3 Time/times)
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Mystery Fur Lamellar (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 385.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 647.2 (+80%)
Durability 132/3 (+22%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 47.2 % (+80%)
Mag. reinforce 79.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Bracer (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 206.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 347.2 (+80%)
Durability 120/3 (+25%)
Parry rate 61 (+80%)
Phy. reinforce 24.6 % (+80%)
Mag. reinforce 41.6 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Mystery Fur Tasset (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 541.8 (+80%)
Durability 140/3 (+45%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 38.6 % (+80%)
Mag. reinforce 64.9 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Mystery Fur Boots (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 315.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 529.4 (+80%)
Durability 127/3 (+9%)
Parry rate 93 (+80%)
Phy. reinforce 39 % (+80%)
Mag. reinforce 65.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.2 (+80%)
Mag. absorption 33.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.7 (+80%)
Mag. absorption 35.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.7 (+80%)
Mag. absorption 26.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Electric shockHour 3 Reduce
ZombieHour 1 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.7 (+80%)
Mag. absorption 27.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_M_TRADE_TAUT_HUNTER_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 110
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_2017_SAYTAN_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_2017_SAYTAN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degrees



Yêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
_Luffy_kun_