Nhân Vật _TomTiT_

Tên: _TomTiT_
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-03-25 22:19:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing (+8)

Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 4044 ~ 4759 (+74%)
Durability 111/2 (+38%)
Attack rating 142 (+9%)
Critical 2 (+45%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+19%)
Mag. reinforce 488.6 % ~ 597.2 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 120 Increase
Attack rate 10 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum (+8)

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 270.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 435.7 (+51%)
Durability 155/2 (+3%)
Blocking rate 18 (+80%)
Phy. reinforce 33.8 % (+35%)
Mag. reinforce 53.4 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Morion (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 257.5 (+64%)
Mag. def. pwr. 400.3 (+9%)
Durability 177/3 (+29%)
Parry rate 46 (+32%)
Phy. reinforce 31.8 % (+22%)
Mag. reinforce 56.1 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 850 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Alette (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 192.7 (+35%)
Mag. def. pwr. 312 (+54%)
Durability 241/243 (+3%)
Parry rate 20 (+3%)
Phy. reinforce 25.5 % (+12%)
Mag. reinforce 44.6 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 40 Increase
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mail (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 318.5 (+19%)
Mag. def. pwr. 505.4 (+3%)
Durability 248/249 (+6%)
Parry rate 62 (+35%)
Phy. reinforce 41.9 % (+19%)
Mag. reinforce 69.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Glove (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 177.6 (+19%)
Mag. def. pwr. 288.8 (+51%)
Durability 186/194 (+19%)
Parry rate 21 (+6%)
Phy. reinforce 24.2 % (+38%)
Mag. reinforce 41.2 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Tasset (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 268.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 429.8 (+80%)
Durability 172/3 (+16%)
Parry rate 70 (+61%)
Phy. reinforce 35.7 % (+61%)
Mag. reinforce 58.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Boots (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224.6 (+16%)
Mag. def. pwr. 362.6 (+32%)
Durability 251/255 (+12%)
Parry rate 28 (+12%)
Phy. reinforce 29.6 % (+12%)
Mag. reinforce 50.1 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 40 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30 (+45%)
Mag. absorption 30 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 6 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 10 Reduce
BurnHour 10 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 5 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.1 (+51%)
Mag. absorption 35 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 3 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+8)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25 (+48%)
Mag. absorption 24.8 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.3 (+41%)
Mag. absorption 27.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 10 Reduce
BurnHour 10 Reduce
Electric shockHour 10 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 10 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Winter Princess Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+5)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Winter Princess Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Winter Princess Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
_TomTiT_