Nhân Vật _TOP_

Tên: _TOP_
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-01 23:20:00

Trang Bị

Strom Adamantine Blade (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2131 ~ 2384 (+16%)
Mag. atk. pwr. 3211 ~ 3536 (+25%)
Durability 185/154 (+35%)
Attack rating 160 (+22%)
Critical 7 (+48%)
Phy. reinforce 263.3 % ~ 302.6 % (+19%)
Mag. reinforce 393 % ~ 443 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 37 Reduce
Durability 60 Increase
Blocking ratio %desc
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 292.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 471.3 (+16%)
Durability 187/3 (+3%)
Blocking rate 16 (+41%)
Phy. reinforce 36.8 % (+9%)
Mag. reinforce 61.6 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Durability 200 Increase
Critical 18
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Hat (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 481 (+9%)
Durability 162/2 (+3%)
Parry rate 46 (+32%)
Phy. reinforce 29 % (+32%)
Mag. reinforce 62 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Talisman (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 180.3 (+6%)
Mag. def. pwr. 389.1 (+32%)
Durability 249/249 (+12%)
Parry rate 35 (+25%)
Phy. reinforce 23.3 % (+22%)
Mag. reinforce 50.1 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (2 Time/times)
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Suit (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 313.1 (+45%)
Mag. def. pwr. 665.8 (+41%)
Durability 215/132 (+22%)
Parry rate 75 (+51%)
Phy. reinforce 38.7 % (+61%)
Mag. reinforce 82.4 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 49 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Wristlet (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 177.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 372.7 (+45%)
Durability 263/264 (+41%)
Parry rate 51 (+61%)
Phy. reinforce 22 % (+61%)
Mag. reinforce 46.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (4 Time/times)
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Trousers (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 247.2 (+25%)
Mag. def. pwr. 532 (+41%)
Durability 170/3 (+19%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 31.5 % (+45%)
Mag. reinforce 67 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Shoes (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 214.3 (+29%)
Mag. def. pwr. 455.2 (+22%)
Durability 164/2 (+6%)
Parry rate 40 (+25%)
Phy. reinforce 27.2 % (+25%)
Mag. reinforce 58.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.9 (+22%)
Mag. absorption 29.9 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.2 (+61%)
Mag. absorption 35.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Electric shockHour 5 Reduce
PosioningHour 1 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.4 (+61%)
Mag. absorption 27.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.1 (+0%)
Mag. absorption 27.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Cursed Soul Hat (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
_TOP_