Nhân Vật Atom

Tên: Atom
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 06:42:00

Trang Bị

Amooterium (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Twohand staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 5541 ~ 6473 (+80%)
Durability 257/288 (+41%)
Attack rating 286 (+80%)
Critical 3 (+6%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+9%)
Mag. reinforce 662 % ~ 809 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hat (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 219.9 (+61%)
Mag. def. pwr. 437.3 (+96%)
Durability 238/243 (+41%)
Parry rate 27 (+0%)
Phy. reinforce 28.7 % (+22%)
Mag. reinforce 64.9 % (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Himation (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 177.4 (+77%)
Mag. def. pwr. 335.7 (+12%)
Durability 259/261 (+61%)
Parry rate 42 (+35%)
Phy. reinforce 22.7 % (+3%)
Mag. reinforce 50.5 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Robe (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 286.9 (+19%)
Mag. def. pwr. 569.7 (+51%)
Durability 227/231 (+29%)
Parry rate 66 (+38%)
Phy. reinforce 37 % (+0%)
Mag. reinforce 85 % (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mitten (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 160.8 (+29%)
Mag. def. pwr. 315.3 (+35%)
Durability 237/240 (+38%)
Parry rate 72 (+100%)
Phy. reinforce 21 % (+0%)
Mag. reinforce 44.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d UnderRobe (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 471.5 (+74%)
Durability 272/276 (+74%)
Parry rate 91 (+93%)
Phy. reinforce 32 % (+54%)
Mag. reinforce 69.3 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Weave (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 209.7 (+87%)
Mag. def. pwr. 397.6 (+25%)
Durability 208/210 (+9%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 26.9 % (+19%)
Mag. reinforce 60.6 % (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.5 (+80%)
Mag. absorption 30.5 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.7 (+80%)
Mag. absorption 35.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.7 (+80%)
Mag. absorption 27.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.7 (+80%)
Mag. absorption 27.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EU_F_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Steampunk Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Countess Accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Atom