Nhân Vật BanDoo

Tên: BanDoo
Level: 37
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-29 15:51:00

Trang Bị

Lord's Sword (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 205 ~ 230 (+100%)
Mag. atk. pwr. 351 ~ 400 (+100%)
Durability 255/255 (+0%)
Attack rating 178 (+100%)
Critical 15 (+100%)
Phy. reinforce 67.1 % ~ 76.2 % (+100%)
Mag. reinforce 114.7 % ~ 133 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
2+ có hiệu lực [+0]
Silver Shield (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 32.3 (+100%)
Mag. def. pwr. 51.7 (+100%)
Durability 189/189 (+0%)
Blocking rate 20 (+100%)
Phy. reinforce 10.7 % (+100%)
Mag. reinforce 18 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Python Headgear (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 30.9 (+100%)
Mag. def. pwr. 52.2 (+100%)
Durability 180/183 (+0%)
Parry rate 20 (+100%)
Phy. reinforce 9.7 % (+100%)
Mag. reinforce 16.3 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 35
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Python Shell (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 23.5 (+100%)
Mag. def. pwr. 39.7 (+100%)
Durability 180/180 (+0%)
Parry rate 16 (+100%)
Phy. reinforce 7.7 % (+100%)
Mag. reinforce 12.9 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 33
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Python Lamellar (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 43.3 (+100%)
Mag. def. pwr. 72.9 (+100%)
Durability 185/186 (+0%)
Parry rate 27 (+100%)
Phy. reinforce 13 % (+100%)
Mag. reinforce 21.9 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 37
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Python Glove (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 20.9 (+100%)
Mag. def. pwr. 35.2 (+100%)
Durability 178/180 (+0%)
Parry rate 14 (+100%)
Phy. reinforce 7 % (+100%)
Mag. reinforce 11.7 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Python Tasset (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 34 (+100%)
Mag. def. pwr. 57.3 (+100%)
Durability 182/183 (+0%)
Parry rate 22 (+100%)
Phy. reinforce 10.5 % (+100%)
Mag. reinforce 17.6 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Python Boots (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 27.9 (+100%)
Mag. def. pwr. 47.1 (+100%)
Durability 183/183 (+0%)
Parry rate 19 (+100%)
Phy. reinforce 8.9 % (+100%)
Mag. reinforce 15 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Quartz Earring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 10.7 (+100%)
Mag. absorption 10.7 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Quartz Necklace (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 13.1 (+100%)
Mag. absorption 13.1 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Quartz Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+100%)
Mag. absorption 9.4 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Quartz Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+100%)
Mag. absorption 9.4 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
BanDoo