Nhân Vật BapBibo

Tên: BapBibo
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-24 21:13:00

Trang Bị

Capricorn Saint Splendor (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Twohand sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2646 ~ 3138 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+70%)
Durability 77/2 (+38%)
Attack rating 344 (+61%)
Critical 10 (+58%)
Phy. reinforce 343.6 % ~ 420 % (+61%)
Mag. reinforce 0 % ~ 0 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 80 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Armet (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 278.4 (+32%)
Mag. def. pwr. 366.7 (+45%)
Durability 93/100 (+12%)
Parry rate 40 (+22%)
Phy. reinforce 34.3 % (+3%)
Mag. reinforce 45.3 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (%desc Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Pauldron (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 221.3 (+16%)
Mag. def. pwr. 296.2 (+64%)
Durability 92/99 (+12%)
Parry rate 22 (+3%)
Phy. reinforce 28.3 % (+22%)
Mag. reinforce 37.3 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mail (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 333.9 (+12%)
Mag. def. pwr. 532.5 (+6%)
Durability 83/83 (+6%)
Parry rate 38 (+3%)
Phy. reinforce 41.1 % (+0%)
Mag. reinforce 70.4 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 400 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Gauntlet (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205.4 (+19%)
Mag. def. pwr. 274.2 (+54%)
Durability 135/139 (+48%)
Parry rate 21 (+6%)
Phy. reinforce 26.1 % (+16%)
Mag. reinforce 34 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Steady (3 Time/times)
Durability 20 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Poleyn (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 305.7 (+45%)
Mag. def. pwr. 401.3 (+51%)
Durability 91/94 (+0%)
Parry rate 38 (+12%)
Phy. reinforce 37 % (+0%)
Mag. reinforce 48.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Greave (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 265.1 (+58%)
Mag. def. pwr. 344.5 (+38%)
Durability 94/97 (+6%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 34.8 % (+74%)
Mag. reinforce 42.9 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Steady (5 Time/times)
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.8 (+6%)
Mag. absorption 34.8 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
PosioningHour 5 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.1 (+6%)
Mag. absorption 27.1 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 5 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.3 (+41%)
Mag. absorption 27.2 (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

2 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_W_WARSENATOR_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_DEADRIK
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
BapBibo