Nhân Vật Burjn910

Tên: Burjn910
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 07:17:00

Trang Bị

Mirage Illusion Bow (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1846 ~ 2214 (+38%)
Mag. atk. pwr. 2935 ~ 3520 (+25%)
Durability 196/3 (+12%)
Attack rating 299 (+41%)
Critical 9 (+61%)
Phy. reinforce 252.6 % ~ 309.5 % (+41%)
Mag. reinforce 400.1 % ~ 490.3 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 60
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
229
Arrow

Số Tiền: 229
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Drako War d Casque

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 206.9 (+9%)
Mag. def. pwr. 277.6 (+51%)
Durability 74/98 (+9%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 31.9 % (+12%)
Mag. reinforce 41.6 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 2 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Shoulder (+1)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 188.9 (+22%)
Mag. def. pwr. 248.7 (+32%)
Durability 86/105 (+25%)
Parry rate 19 (+16%)
Phy. reinforce 28.2 % (+3%)
Mag. reinforce 37.3 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 2 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Armor

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+3%)
Mag. def. pwr. 401.5 (+29%)
Durability 73/104 (+19%)
Parry rate 48 (+54%)
Phy. reinforce 46.3 % (+12%)
Mag. reinforce 60.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Bracer

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 169.3 (+12%)
Mag. def. pwr. 222.2 (+16%)
Durability 75/102 (+12%)
Parry rate 14 (+9%)
Phy. reinforce 26.2 % (+6%)
Mag. reinforce 35.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hose

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 248.5 (+12%)
Mag. def. pwr. 324.1 (+6%)
Durability 85/102 (+9%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 38.4 % (+45%)
Mag. reinforce 50 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 3 Increase
Parry rate 10 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Footgear

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+0%)
Mag. def. pwr. 286.8 (+48%)
Durability 86/104 (+22%)
Parry rate 18 (+6%)
Phy. reinforce 33.2 % (+25%)
Mag. reinforce 43.6 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 3 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Paradise Jewel Earring

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.4 (+25%)
Mag. absorption 25.3 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 3 Increase
Electric shockHour 3 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32.7 (+22%)
Mag. absorption 32.8 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 1 Increase
PosioningHour 3 Reduce
ZombieHour 5 Reduce
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Paradise Jewel Ring

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 23 (+3%)
Mag. absorption 23 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 2 Increase
FrostHour 1 Reduce
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Paradise Jewel Ring

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 23 (+0%)
Mag. absorption 23.1 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 1 Increase
FrostHour 3 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
PosioningHour 5 Reduce
ZombieHour 1 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Assassin Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit B grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Phoenix Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Burjn910