Nhân Vật Camry

Tên: Camry
Level: 97
Guild: ThienHa
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-08-31 03:30:00

Trang Bị

NonaCalled Muse (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Harp
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+100%)
Mag. atk. pwr. 1491 ~ 1791 (+100%)
Durability 173/177 (+0%)
Attack rating 267 (+100%)
Critical 2 (+100%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+100%)
Mag. reinforce 292.2 % ~ 357.2 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Magichat (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 135.5 (+100%)
Mag. def. pwr. 265.2 (+100%)
Durability 143/186 (+0%)
Parry rate 41 (+100%)
Phy. reinforce 20.5 % (+100%)
Mag. reinforce 43.8 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 79
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Himation (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 105.4 (+100%)
Mag. def. pwr. 205.8 (+100%)
Durability 142/186 (+0%)
Parry rate 34 (+100%)
Phy. reinforce 16.2 % (+100%)
Mag. reinforce 34.7 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 77
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Robe (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 186.2 (+100%)
Mag. def. pwr. 364.1 (+100%)
Durability 141/189 (+0%)
Parry rate 52 (+100%)
Phy. reinforce 27.7 % (+100%)
Mag. reinforce 59 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 81
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Mitten (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 94.9 (+100%)
Mag. def. pwr. 185.6 (+100%)
Durability 143/183 (+0%)
Parry rate 31 (+100%)
Phy. reinforce 14.8 % (+100%)
Mag. reinforce 31.5 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Under Robe (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 147.8 (+100%)
Mag. def. pwr. 289.3 (+100%)
Durability 148/189 (+0%)
Parry rate 43 (+100%)
Phy. reinforce 22.3 % (+100%)
Mag. reinforce 47.4 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Weave (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 123.7 (+100%)
Mag. def. pwr. 242.2 (+100%)
Durability 155/186 (+0%)
Parry rate 38 (+100%)
Phy. reinforce 19 % (+100%)
Mag. reinforce 40.4 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Earring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 23.3 (+100%)
Mag. absorption 23.3 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 27.6 (+100%)
Mag. absorption 27.6 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Devil's Spirit B grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Camry