Nhân Vật Caraven

Tên: Caraven
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-25 22:50:00

Trang Bị

Mirage Illusion Bow (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1924 ~ 2285 (+6%)
Mag. atk. pwr. 3078 ~ 3657 (+6%)
Durability 2/1 (+48%)
Attack rating 204 (+29%)
Critical 5 (+22%)
Phy. reinforce 253 % ~ 310 % (+45%)
Mag. reinforce 399 % ~ 489 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 3 Increase
Attack rate 20 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
9998
Arrow

Số Tiền: 9998
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Drako War d Casque (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 255.3 (+12%)
Mag. def. pwr. 333 (+6%)
Durability 307/315 (+25%)
Parry rate 54 (+45%)
Phy. reinforce 35.1 % (+9%)
Mag. reinforce 46.5 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Shoulder (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 231.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 305.6 (+80%)
Durability 298/300 (+6%)
Parry rate 56 (+61%)
Phy. reinforce 29.1 % (+80%)
Mag. reinforce 37.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Armor (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 385.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 504 (+61%)
Durability 218/3 (+45%)
Parry rate 82 (+61%)
Phy. reinforce 47.2 % (+61%)
Mag. reinforce 61.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Bracer (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 188.9 (+6%)
Mag. def. pwr. 248.1 (+9%)
Durability 214/3 (+51%)
Parry rate 27 (+19%)
Phy. reinforce 26.4 % (+16%)
Mag. reinforce 35 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hose (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 277.9 (+9%)
Mag. def. pwr. 365.2 (+16%)
Durability 200/3 (+32%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 38 % (+19%)
Mag. reinforce 50 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Footgear (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 271.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 356.8 (+61%)
Durability 302/306 (+12%)
Parry rate 62 (+61%)
Phy. reinforce 33.7 % (+61%)
Mag. reinforce 44.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 3 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.4 (+41%)
Mag. absorption 35.4 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 1 Reduce
BurnHour 3 Reduce
Electric shockHour 3 Reduce
PosioningHour 5 Reduce
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.9 (+48%)
Mag. absorption 26.6 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 10 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
ZombieHour 5 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.9 (+58%)
Mag. absorption 26.6 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Saint Knight Helm (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Cursed Soul Accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Saint Knight Armor (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Caraven