Nhân Vật deR

Tên: deR
Level: 65
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-04-07 00:31:00

Trang Bị

Snake Bow (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 550 ~ 644 (+61%)
Mag. atk. pwr. 879 ~ 1029 (+61%)
Durability 182/187 (+61%)
Attack rating 193 (+61%)
Critical 8 (+61%)
Phy. reinforce 102.8 % ~ 126 % (+61%)
Mag. reinforce 164.5 % ~ 201.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Durability 120 Increase
Attack rate 40 Increase
Blocking ratio %desc
2+ có hiệu lực [+0]
9935
Arrow

Số Tiền: 9935
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Taesarin Hat (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 58.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 124.9 (+100%)
Durability 0/189 (+0%)
Parry rate 24 (+100%)
Phy. reinforce 12.5 % (+100%)
Mag. reinforce 26.6 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 55
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Devildom Talisman (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 68.5 (+100%)
Mag. def. pwr. 146.3 (+100%)
Durability 0/201 (+0%)
Parry rate 29 (+100%)
Phy. reinforce 12.5 % (+100%)
Mag. reinforce 26.7 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Taesarin Suit (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 80.8 (+100%)
Mag. def. pwr. 172.7 (+100%)
Durability 0/192 (+0%)
Parry rate 32 (+100%)
Phy. reinforce 16.8 % (+100%)
Mag. reinforce 35.9 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 57
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Devildom Wristlet (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62 (+100%)
Mag. def. pwr. 131.6 (+100%)
Durability 0/201 (+0%)
Parry rate 27 (+100%)
Phy. reinforce 11.4 % (+100%)
Mag. reinforce 24.3 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Taesarin Trousers (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 64 (+100%)
Mag. def. pwr. 136.6 (+100%)
Durability 0/192 (+0%)
Parry rate 26 (+100%)
Phy. reinforce 13.5 % (+100%)
Mag. reinforce 28.8 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Taesarin Shoes (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 53.2 (+100%)
Mag. def. pwr. 113.7 (+100%)
Durability 0/189 (+0%)
Parry rate 23 (+100%)
Phy. reinforce 11.5 % (+100%)
Mag. reinforce 24.6 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Pearl Earring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 15 (+100%)
Mag. absorption 15 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Pearl Necklace (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 18 (+100%)
Mag. absorption 18 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.8 (+100%)
Mag. absorption 17.8 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.8 (+100%)
Mag. absorption 17.8 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Pirate Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
deR