Nhân Vật Dorothy

Tên: Dorothy
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-03-23 23:34:00

Trang Bị

Ancient Legacy (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Mag. atk. pwr. 2321 ~ 2760 (+61%)
Durability 247/247 (+61%)
Attack rating 234 (+61%)
Critical 2 (+61%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+61%)
Mag. reinforce 350.9 % ~ 428.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str %desc Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Attack rate 40 Increase
Blocking ratio 100
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Morion (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263.1 (+58%)
Mag. def. pwr. 408.4 (+0%)
Durability 38/2 (+3%)
Parry rate 38 (+19%)
Phy. reinforce 31.1 % (+0%)
Mag. reinforce 56.1 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Alette (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 194.6 (+3%)
Mag. def. pwr. 316.1 (+29%)
Durability 19/96 (+41%)
Parry rate 43 (+38%)
Phy. reinforce 25.3 % (+6%)
Mag. reinforce 43.1 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mail (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 326.7 (+19%)
Mag. def. pwr. 531.1 (+51%)
Durability 51/124 (+35%)
Parry rate 51 (+19%)
Phy. reinforce 41.5 % (+9%)
Mag. reinforce 69.3 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 30 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (%desc Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Glove (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 182 (+16%)
Mag. def. pwr. 291.1 (+16%)
Durability 17/81 (+3%)
Parry rate 32 (+25%)
Phy. reinforce 23.6 % (+12%)
Mag. reinforce 39.7 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Tasset (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 260 (+16%)
Mag. def. pwr. 416.8 (+19%)
Durability 22/97 (+41%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 34.3 % (+19%)
Mag. reinforce 56.7 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Boots (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 373.5 (+41%)
Durability 34/84 (+9%)
Parry rate 27 (+3%)
Phy. reinforce 31 % (+58%)
Mag. reinforce 49.6 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Earring (+4)

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+45%)
Mag. absorption 26.7 (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Necklace (+4)

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 31.1 (+45%)
Mag. absorption 31 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+6)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.6 (+35%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+6)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.4 (+6%)
Mag. absorption 24.5 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Wedding Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_AVATAR_W_PHOENIX_WING_WATER
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Wedding Veil (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Dorothy