Nhân Vật GoneGirl07

Tên: GoneGirl07
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-10-02 13:36:00

Trang Bị

Asue (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2313 ~ 2562 (+80%)
Mag. atk. pwr. 3944 ~ 4440 (+80%)
Durability 252/4 (+0%)
Attack rating 458 (+80%)
Critical 16 (+80%)
Phy. reinforce 299.6 % ~ 337.8 % (+80%)
Mag. reinforce 509.9 % ~ 586.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 343.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 550.2 (+61%)
Durability 182/3 (+0%)
Blocking rate 22 (+80%)
Phy. reinforce 41.2 % (+80%)
Mag. reinforce 69.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Hat (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 551.3 (+61%)
Durability 159/2 (+0%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 31.9 % (+61%)
Mag. reinforce 68.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Talisman (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 206.9 (+61%)
Mag. def. pwr. 440.9 (+61%)
Durability 162/2 (+0%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 25.8 % (+61%)
Mag. reinforce 55.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Suit (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 352.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 750.4 (+61%)
Durability 163/3 (+16%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 42.4 % (+74%)
Mag. reinforce 90 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Wristlet (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 192 (+61%)
Mag. def. pwr. 409.6 (+61%)
Durability 168/3 (+29%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 24 % (+61%)
Mag. reinforce 51.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Trousers (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 283.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 600.1 (+61%)
Durability 161/2 (+0%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 34.5 % (+61%)
Mag. reinforce 73.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Shoes (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 243.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 518.3 (+61%)
Durability 189/3 (+87%)
Parry rate 80 (+80%)
Phy. reinforce 30.1 % (+61%)
Mag. reinforce 64.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.8 (+80%)
Mag. absorption 33.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 39.6 (+80%)
Mag. absorption 39.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.3 (+80%)
Mag. absorption 30.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.9 (+80%)
Mag. absorption 30.9 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Fur Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Silver Soldier Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
GoneGirl07