Nhân Vật GoneGirl07

Tên: GoneGirl07
Level: 110
Guild: FairPlay
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-05-21 14:48:00

Trang Bị

Illusion Bow (+12)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2528 ~ 2939 (+80%)
Mag. atk. pwr. 4045 ~ 4704 (+80%)
Durability 95/2 (+3%)
Attack rating 422 (+80%)
Critical 12 (+80%)
Phy. reinforce 279.8 % ~ 342.9 % (+80%)
Mag. reinforce 444.4 % ~ 544.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
7874
Arrows

Số Tiền: 7874
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 30000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Dran Hat (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 541.2 (+22%)
Durability 27/2 (+0%)
Parry rate 70 (+61%)
Phy. reinforce 31.9 % (+61%)
Mag. reinforce 68.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Talisman (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+41%)
Mag. def. pwr. 436.7 (+41%)
Durability 36/2 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 25.6 % (+41%)
Mag. reinforce 54.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Suit (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346.1 (+22%)
Mag. def. pwr. 729.6 (+0%)
Durability 50/3 (+16%)
Parry rate 90 (+61%)
Phy. reinforce 42.4 % (+74%)
Mag. reinforce 90 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Wristlet (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 181.9 (+32%)
Mag. def. pwr. 386.4 (+22%)
Durability 49/3 (+29%)
Parry rate 40 (+41%)
Phy. reinforce 21.8 % (+41%)
Mag. reinforce 46.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Trousers (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 283.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 600.1 (+61%)
Durability 43/2 (+0%)
Parry rate 75 (+61%)
Phy. reinforce 34.5 % (+61%)
Mag. reinforce 73.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Shoes (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 243.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 518.3 (+61%)
Durability 73/3 (+87%)
Parry rate 67 (+61%)
Phy. reinforce 30.1 % (+61%)
Mag. reinforce 63.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30 (+3%)
Mag. absorption 30.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 1 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 36.2 (+61%)
Mag. absorption 36.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 28.1 (+61%)
Mag. absorption 28.1 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 28 (+80%)
Mag. absorption 28 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_LIGHTINGALE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Silver Soldier Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_W_WARSENATOR_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
GoneGirl07