Nhân Vật HoangThien

Tên: HoangThien
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 21:08:00

Trang Bị

Capricorn Grand Cross (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Onehand sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2714 ~ 3190 (+22%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+48%)
Durability 153/3 (+12%)
Attack rating 224 (+22%)
Critical 4 (+12%)
Phy. reinforce 343.6 % ~ 420 % (+61%)
Mag. reinforce 0 % ~ 0 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 40 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum (+6)

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 259.6 (+54%)
Mag. def. pwr. 406.9 (+12%)
Durability 27/86 (+12%)
Blocking rate 18 (+80%)
Phy. reinforce 34.1 % (+45%)
Mag. reinforce 52.2 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Gauntlet (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 216.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 283.9 (+77%)
Durability 257/306 (+19%)
Parry rate 50 (+58%)
Phy. reinforce 27.2 % (+58%)
Mag. reinforce 36.3 % (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Poleyn (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 319.7 (+90%)
Mag. def. pwr. 408.6 (+38%)
Durability 177/3 (+41%)
Parry rate 82 (+80%)
Phy. reinforce 40 % (+80%)
Mag. reinforce 51 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Greave (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 360.4 (+83%)
Durability 228/4 (+96%)
Parry rate 62 (+61%)
Phy. reinforce 35.5 % (+96%)
Mag. reinforce 43.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.4 (+61%)
Mag. absorption 30.5 (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.6 (+61%)
Mag. absorption 35.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 3 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

8 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Red Riding Hood (Girl) Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Cursed Soul Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FYDRESSB_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
HoangThien