Nhân Vật Infinity

Tên: Infinity
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-03 00:30:00

Trang Bị

Asue (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2593 ~ 2839 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4461 ~ 4957 (+80%)
Durability 204/83 (+12%)
Attack rating 458 (+80%)
Critical 16 (+80%)
Phy. reinforce 297.4 % ~ 335.3 % (+61%)
Mag. reinforce 509.9 % ~ 586.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 79 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+11)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 567.4 (+80%)
Durability 155/3 (+0%)
Blocking rate 24 (+100%)
Phy. reinforce 41.2 % (+80%)
Mag. reinforce 69.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Hat (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 557.8 (+80%)
Durability 95/54 (+22%)
Parry rate 77 (+80%)
Phy. reinforce 29.3 % (+61%)
Mag. reinforce 63 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 79 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Talisman (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 176.9 (+19%)
Mag. def. pwr. 382.5 (+48%)
Durability 68/2 (+0%)
Parry rate 38 (+32%)
Phy. reinforce 23.5 % (+45%)
Mag. reinforce 49.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Suit (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 314.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 670.5 (+80%)
Durability 99/3 (+22%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 42.2 % (+61%)
Mag. reinforce 90.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Wristlet (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 175.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 374.3 (+80%)
Durability 81/2 (+0%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 24 % (+61%)
Mag. reinforce 51.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Trousers (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 296.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 633.7 (+80%)
Durability 82/3 (+29%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 34.8 % (+80%)
Mag. reinforce 74.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (2 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Shoes (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+80%)
Mag. def. pwr. 535.2 (+80%)
Durability 93/2 (+3%)
Parry rate 80 (+80%)
Phy. reinforce 30.1 % (+61%)
Mag. reinforce 64.7 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.8 (+80%)
Mag. absorption 33.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 39.6 (+80%)
Mag. absorption 39.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.6 (+80%)
Mag. absorption 30.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.6 (+80%)
Mag. absorption 30.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
2015 Noble Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Silver Soldier Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Wedding Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Infinity