Nhân Vật LOS_SieuPham

Tên: LOS_SieuPham
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-09-30 13:48:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+32%)
Mag. atk. pwr. 3977 ~ 4760 (+67%)
Durability 94/2 (+0%)
Attack rating 220 (+64%)
Critical 2 (+6%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+35%)
Mag. reinforce 517 % ~ 632 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Durability 120 Increase
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Morion (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 241.5 (+87%)
Mag. def. pwr. 384.5 (+80%)
Durability 173/3 (+32%)
Parry rate 77 (+80%)
Phy. reinforce 33.7 % (+80%)
Mag. reinforce 55.9 % (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Alette (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 190.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 308 (+80%)
Durability 227/4 (+93%)
Parry rate 77 (+100%)
Phy. reinforce 26.7 % (+58%)
Mag. reinforce 44.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mail (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 321.3 (+87%)
Mag. def. pwr. 511.4 (+77%)
Durability 199/3 (+58%)
Parry rate 86 (+67%)
Phy. reinforce 44.2 % (+74%)
Mag. reinforce 74.1 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Glove (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 178.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 285.7 (+80%)
Durability 174/3 (+38%)
Parry rate 61 (+80%)
Phy. reinforce 25.3 % (+80%)
Mag. reinforce 40.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Tasset (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 419 (+80%)
Durability 175/3 (+32%)
Parry rate 82 (+80%)
Phy. reinforce 36.4 % (+80%)
Mag. reinforce 61 % (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Boots (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 362.1 (+80%)
Durability 214/3 (+83%)
Parry rate 72 (+77%)
Phy. reinforce 31.7 % (+80%)
Mag. reinforce 53 % (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+80%)
Mag. absorption 29.4 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.4 (+80%)
Mag. absorption 34.4 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.7 (+80%)
Mag. absorption 26.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.7 (+80%)
Mag. absorption 26.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_W_WARSENATOR_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Witch's Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Int %desc Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
2015 Noble Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
LOS_SieuPham