Nhân Vật LoveYourSelf

Tên: LoveYourSelf
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-09-23 22:07:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4299 ~ 5051 (+0%)
Durability 240/240 (+0%)
Attack rating 206 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+0%)
Mag. reinforce 517 % ~ 632 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
2+ có hiệu lực [+0]
Heavenly Scutum (+12)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 359.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 575.2 (+61%)
Durability 167/3 (+0%)
Blocking rate 22 (+80%)
Phy. reinforce 41.6 % (+61%)
Mag. reinforce 66.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Kefta Morion (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 314.1 (+80%)
Mag. def. pwr. 501.2 (+80%)
Durability 158/3 (+9%)
Parry rate 91 (+80%)
Phy. reinforce 39.8 % (+80%)
Mag. reinforce 67 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
at Alette (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 211.9 (+100%)
Mag. def. pwr. 336 (+80%)
Durability 167/3 (+25%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 29.7 % (+80%)
Mag. reinforce 49.9 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Kefta Mail (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 427.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 683.4 (+80%)
Durability 204/3 (+67%)
Parry rate 114 (+80%)
Phy. reinforce 52.6 % (+80%)
Mag. reinforce 88.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Glove (+7)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+80%)
Mag. def. pwr. 335.8 (+80%)
Durability 173/185 (+9%)
Parry rate 78 (+100%)
Phy. reinforce 27.6 % (+80%)
Mag. reinforce 43.4 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Plate Tasset (+7)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 307.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 492.4 (+80%)
Durability 151/2 (+6%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 39.7 % (+80%)
Mag. reinforce 66.8 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
at Boots (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 285.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 457.2 (+80%)
Durability 141/2 (+0%)
Parry rate 93 (+80%)
Phy. reinforce 40.1 % (+80%)
Mag. reinforce 66.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Luck (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Earring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.8 (+100%)
Mag. absorption 34.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Necklace

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 39.3 (+100%)
Mag. absorption 39.3 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Ring

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.4 (+80%)
Mag. absorption 30.4 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Ring

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.4 (+80%)
Mag. absorption 30.4 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Devil's Spirit A grade (F) (+10)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Countess Hat (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Cursed Soul Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
LoveYourSelf