Nhân Vật MaKiNo1

Tên: MaKiNo1
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-01 21:00:00

Trang Bị

Mirage Illusion Bow (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2083 ~ 2456 (+61%)
Mag. atk. pwr. 3334 ~ 3931 (+61%)
Durability 192/3 (+0%)
Attack rating 344 (+61%)
Critical 9 (+61%)
Phy. reinforce 254.6 % ~ 312 % (+61%)
Mag. reinforce 407.3 % ~ 499.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
1250
Arrows

Số Tiền: 1250
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 30000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Prince Taesang Hat (+3)

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 10 degrees


Phy. def. pwr. 136.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 290.3 (+41%)
Durability 55/146 (+41%)
Parry rate 36 (+41%)
Phy. reinforce 21.2 % (+41%)
Mag. reinforce 45.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 91
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 3 Increase
Int %desc Increase
Durability 80 Increase
Parry rate 30 Increase
HP 425 Increase
MP 425 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Talisman (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 185.9 (+70%)
Mag. def. pwr. 390.8 (+41%)
Durability 193/273 (+58%)
Parry rate 62 (+74%)
Phy. reinforce 23.4 % (+35%)
Mag. reinforce 50.7 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Suit (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 312.3 (+90%)
Mag. def. pwr. 645 (+25%)
Durability 203/294 (+87%)
Parry rate 86 (+67%)
Phy. reinforce 38.4 % (+41%)
Mag. reinforce 81.6 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Wristlet (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 169.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 370.4 (+83%)
Durability 176/252 (+19%)
Parry rate 56 (+70%)
Phy. reinforce 21.8 % (+41%)
Mag. reinforce 46.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Trousers (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 250.7 (+54%)
Mag. def. pwr. 535.3 (+54%)
Durability 191/261 (+29%)
Parry rate 83 (+83%)
Phy. reinforce 31.2 % (+25%)
Mag. reinforce 65.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Shoes (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 213.5 (+22%)
Mag. def. pwr. 460.3 (+45%)
Durability 182/264 (+41%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 27.5 % (+54%)
Mag. reinforce 59.1 % (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.5 (+41%)
Mag. absorption 29.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
ZombieHour 5 Reduce
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.2 (+61%)
Mag. absorption 35.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 1 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27 (+80%)
Mag. absorption 27 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_F_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Chinese Wedding Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int %desc Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
New Halloween Attach (F) (+1)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Clown Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Có Thể Sử Dụng 2+.
MaKiNo1