Nhân Vật metmoiquadi

Tên: metmoiquadi
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-29 01:42:00

Trang Bị

Mirage Illusion Bow (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1939 ~ 2304 (+22%)
Mag. atk. pwr. 3107 ~ 3692 (+25%)
Durability 169/173 (+0%)
Attack rating 299 (+41%)
Critical 9 (+61%)
Phy. reinforce 252.6 % ~ 309.5 % (+41%)
Mag. reinforce 404.1 % ~ 495.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 80 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
8160
Arrow

Số Tiền: 8160
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Drako Underworld Headgear (+6)

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 229.1 (+70%)
Mag. def. pwr. 372.9 (+9%)
Durability 196/211 (+45%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 29.5 % (+54%)
Mag. reinforce 49.1 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 40 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Shell (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 198.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 336.8 (+61%)
Durability 179/3 (+16%)
Parry rate 56 (+61%)
Phy. reinforce 25.9 % (+25%)
Mag. reinforce 43.7 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Lamellar (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 574.6 (+12%)
Durability 258/194 (+51%)
Parry rate 67 (+41%)
Phy. reinforce 42.6 % (+41%)
Mag. reinforce 71.3 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 36 Reduce
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Bracer (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 184.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 307.5 (+25%)
Durability 170/3 (+3%)
Parry rate 51 (+61%)
Phy. reinforce 23.8 % (+0%)
Mag. reinforce 40.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Tasset (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 280.9 (+22%)
Mag. def. pwr. 477.4 (+45%)
Durability 177/25 (+3%)
Parry rate 70 (+61%)
Phy. reinforce 34.6 % (+22%)
Mag. reinforce 58.4 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 91 Reduce
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (2 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworldr Boots (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 235.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 388.9 (+25%)
Durability 277/285 (+25%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 30.2 % (+25%)
Mag. reinforce 51 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.5 (+58%)
Mag. absorption 29.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.2 (+12%)
Mag. absorption 34.2 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 10 Reduce
ZombieHour 5 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.9 (+58%)
Mag. absorption 26.7 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 6 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 10 Reduce
Electric shockHour 10 Reduce
PosioningHour 5 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.7 (+22%)
Mag. absorption 26.6 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 10 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Winter Princess Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

8 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Vampire Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Winter Princess Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Attack rate 5 Increase
HP 150 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
metmoiquadi