Nhân Vật mMario

Tên: mMario
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-29 17:10:00

Trang Bị

Capricorn Ruined Hell (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Dual axe
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2479 ~ 2966 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 297/4 (+19%)
Attack rating 315 (+48%)
Critical 8 (+41%)
Phy. reinforce 343.6 % ~ 420 % (+61%)
Mag. reinforce 0 % ~ 0 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_LIGHTINGALE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_LIGHTINGALE_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_DEADRIK
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
mMario