Nhân Vật MyGao___

Tên: MyGao___
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-24 16:26:00

Trang Bị

Saint Splendor (+12)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Twohand sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3352 ~ 3890 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 236/240 (+0%)
Attack rating 422 (+80%)
Critical 15 (+80%)
Phy. reinforce 381.8 % ~ 466.7 % (+80%)
Mag. reinforce 0 % ~ 0 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Morion (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 265.8 (+80%)
Mag. def. pwr. 420.4 (+61%)
Durability 162/2 (+3%)
Parry rate 77 (+80%)
Phy. reinforce 33.7 % (+80%)
Mag. reinforce 53.5 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Alette (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 211.1 (+70%)
Mag. def. pwr. 337.1 (+61%)
Durability 178/3 (+22%)
Parry rate 77 (+100%)
Phy. reinforce 26.9 % (+67%)
Mag. reinforce 45.8 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mail (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 353.1 (+80%)
Mag. def. pwr. 560.1 (+61%)
Durability 119/2 (+45%)
Parry rate 96 (+80%)
Phy. reinforce 43.7 % (+61%)
Mag. reinforce 73.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Glove (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 197.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 315.2 (+80%)
Durability 160/2 (+0%)
Parry rate 61 (+80%)
Phy. reinforce 24.3 % (+41%)
Mag. reinforce 41.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Tasset (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 286.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 458 (+61%)
Durability 154/120 (+9%)
Parry rate 82 (+80%)
Phy. reinforce 35.7 % (+61%)
Mag. reinforce 60.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 36 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Boots (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 249.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 395.9 (+61%)
Durability 261/264 (+19%)
Parry rate 74 (+80%)
Phy. reinforce 31.1 % (+61%)
Mag. reinforce 52.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (3 Time/times)
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_FYDRESSA_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_M_WARSENATOR_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
General Abshad Dress (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
MyGao___