Nhân Vật NgocAnh

Tên: NgocAnh
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-15 20:44:00

Trang Bị

Strom Adamantine Blade (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2015 ~ 2267 (+9%)
Mag. atk. pwr. 3112 ~ 3446 (+67%)
Durability 75/75 (+6%)
Attack rating 146 (+3%)
Critical 1 (+3%)
Phy. reinforce 264.9 % ~ 304.5 % (+35%)
Mag. reinforce 396 % ~ 446.4 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 48 Reduce
Attack rate 10 Increase
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FYDRESSB_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FYDRESSB
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Str 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
NgocAnh