Nhân Vật Nguyen_Anh

Tên: Nguyen_Anh
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 13:35:00

Trang Bị

Strom Adamantine Blade (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2080 ~ 2333 (+19%)
Mag. atk. pwr. 3092 ~ 3413 (+0%)
Durability 171/5 (+48%)
Attack rating 262 (+25%)
Critical 2 (+6%)
Phy. reinforce 267.7 % ~ 307.7 % (+61%)
Mag. reinforce 399.5 % ~ 450.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+41%)
Mag. def. pwr. 469.7 (+9%)
Durability 174/282 (+0%)
Blocking rate 16 (+45%)
Phy. reinforce 37.2 % (+38%)
Mag. reinforce 62 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (6 Time/times)
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (3 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Hat (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 446.9 (+67%)
Durability 129/249 (+9%)
Parry rate 32 (+9%)
Phy. reinforce 29.2 % (+58%)
Mag. reinforce 62.6 % (+64%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
Luck (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Talisman (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 174 (+38%)
Mag. def. pwr. 368.6 (+25%)
Durability 54/144 (+51%)
Parry rate 25 (+29%)
Phy. reinforce 23.1 % (+0%)
Mag. reinforce 49.5 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
Steady (5 Time/times)
Durability 60 Increase
Parry rate 10 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Suit (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 287.3 (+22%)
Mag. def. pwr. 610.5 (+16%)
Durability 64/12 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 38.8 % (+67%)
Mag. reinforce 82 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 95 Reduce
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 40 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Wristlet (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 162.1 (+45%)
Mag. def. pwr. 339.1 (+6%)
Durability 62/134 (+19%)
Parry rate 26 (+16%)
Phy. reinforce 21.9 % (+51%)
Mag. reinforce 46 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 60 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Trousers (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 229 (+25%)
Mag. def. pwr. 485.6 (+12%)
Durability 181/273 (+51%)
Parry rate 48 (+45%)
Phy. reinforce 31.3 % (+29%)
Mag. reinforce 66.9 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 30 Increase
HP 1300 Increase
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Shoes (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 200.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 428.6 (+3%)
Durability 163/249 (+12%)
Parry rate 32 (+12%)
Phy. reinforce 27.3 % (+32%)
Mag. reinforce 57.6 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.5 (+51%)
Mag. absorption 29.2 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 1 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.2 (+45%)
Mag. absorption 34 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 5 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.9 (+61%)
Mag. absorption 26.9 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.8 (+29%)
Mag. absorption 27 (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 1 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
ZombieHour 3 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Fairy Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Attack rate 5 Increase
HP 150 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit B grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Fairy Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Nguyen_Anh