Nhân Vật NotRed

Tên: NotRed
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-05-21 23:24:00

Trang Bị

Demolition (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Twohand sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3548 ~ 4130 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 159/2 (+6%)
Attack rating 458 (+80%)
Critical 20 (+100%)
Phy. reinforce 413.7 % ~ 505.6 % (+80%)
Mag. reinforce 0 % ~ 0 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Devil Armet (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 318.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 416.4 (+80%)
Durability 216/3 (+35%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 40.5 % (+80%)
Mag. reinforce 49.3 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Pauldron (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 244.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 319.9 (+80%)
Durability 346/351 (+51%)
Parry rate 66 (+80%)
Phy. reinforce 30 % (+80%)
Mag. reinforce 39.7 % (+93%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Devil Plate Armor (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 424.9 (+83%)
Mag. def. pwr. 554.8 (+80%)
Durability 367/372 (+64%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 53.4 % (+80%)
Mag. reinforce 70.6 % (+90%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Gauntlet (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 226.8 (+80%)
Mag. def. pwr. 297.7 (+80%)
Durability 296/303 (+16%)
Parry rate 61 (+80%)
Phy. reinforce 27.8 % (+80%)
Mag. reinforce 35.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Devil Plate Poleyn (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 347.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 454.5 (+80%)
Durability 182/3 (+3%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 43.7 % (+80%)
Mag. reinforce 56.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Greave (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289.5 (+100%)
Mag. def. pwr. 376.8 (+80%)
Durability 372/375 (+67%)
Parry rate 74 (+80%)
Phy. reinforce 35.2 % (+87%)
Mag. reinforce 45.3 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.6 (+100%)
Mag. absorption 30.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.7 (+80%)
Mag. absorption 35.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 28.2 (+80%)
Mag. absorption 28.1 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.7 (+80%)
Mag. absorption 27.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EU_F_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Str 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
NotRed