Nhân Vật PhucDepZai

Tên: PhucDepZai
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-05-20 18:45:00

Trang Bị

Adamantine Blade (+12)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2630 ~ 2917 (+77%)
Mag. atk. pwr. 3970 ~ 4339 (+93%)
Durability 280/4 (+3%)
Attack rating 422 (+80%)
Critical 13 (+80%)
Phy. reinforce 294.2 % ~ 338.2 % (+80%)
Mag. reinforce 432.6 % ~ 487.5 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 331.1 (+80%)
Mag. def. pwr. 510.2 (+0%)
Durability 155/3 (+0%)
Blocking rate 19 (+61%)
Phy. reinforce 40.9 % (+61%)
Mag. reinforce 67.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Casque (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 378.4 (+61%)
Durability 174/3 (+19%)
Parry rate 66 (+61%)
Phy. reinforce 35.7 % (+58%)
Mag. reinforce 46.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Shoulder (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 231.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 302.9 (+61%)
Durability 189/3 (+51%)
Parry rate 56 (+61%)
Phy. reinforce 28.9 % (+61%)
Mag. reinforce 38.4 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Armor (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 385.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 504 (+61%)
Durability 179/3 (+19%)
Parry rate 82 (+61%)
Phy. reinforce 47.2 % (+61%)
Mag. reinforce 61.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Bracer (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 214.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 284.3 (+80%)
Durability 178/3 (+12%)
Parry rate 51 (+61%)
Phy. reinforce 27 % (+74%)
Mag. reinforce 35.2 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hose (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 315.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 413 (+61%)
Durability 185/3 (+38%)
Parry rate 44 (+61%)
Phy. reinforce 39 % (+80%)
Mag. reinforce 50.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (2 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Footgear (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 271.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 359.9 (+80%)
Durability 186/3 (+29%)
Parry rate 62 (+61%)
Phy. reinforce 33.9 % (+80%)
Mag. reinforce 44.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.1 (+61%)
Mag. absorption 30.1 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.6 (+61%)
Mag. absorption 35.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (5 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
PosioningHour 3 Reduce
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 5 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Pirate Hat (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Carnival Accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Tuxedo (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
PhucDepZai