Nhân Vật PhucXui

Tên: PhucXui
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-04-23 18:54:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 4337 ~ 5098 (+19%)
Durability 1/1 (+51%)
Attack rating 160 (+22%)
Critical 2 (+51%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+0%)
Mag. reinforce 534.2 % ~ 653 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 297.2 (+35%)
Mag. def. pwr. 474.9 (+32%)
Durability 19/1 (+12%)
Blocking rate 16 (+41%)
Phy. reinforce 37.8 % (+51%)
Mag. reinforce 58.1 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Durability 20 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Morion (+8)

Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 238.4 (+51%)
Mag. def. pwr. 375.2 (+22%)
Durability 285/285 (+45%)
Parry rate 67 (+74%)
Phy. reinforce 29.2 % (+32%)
Mag. reinforce 50.2 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Alette (+8)

Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 189.7 (+45%)
Mag. def. pwr. 307.8 (+70%)
Durability 240/243 (+9%)
Parry rate 34 (+29%)
Phy. reinforce 23.7 % (+35%)
Mag. reinforce 40.6 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mail (+8)

Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 319.6 (+70%)
Mag. def. pwr. 496.1 (+6%)
Durability 252/252 (+16%)
Parry rate 38 (+6%)
Phy. reinforce 39.3 % (+51%)
Mag. reinforce 68.7 % (+90%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Glove (+8)

Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 173.3 (+9%)
Mag. def. pwr. 281.4 (+41%)
Durability 327/327 (+83%)
Parry rate 64 (+96%)
Phy. reinforce 22.5 % (+61%)
Mag. reinforce 37.7 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Tasset (+8)

Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261.7 (+74%)
Mag. def. pwr. 418.2 (+70%)
Durability 351/351 (+100%)
Parry rate 38 (+19%)
Phy. reinforce 32.8 % (+70%)
Mag. reinforce 51.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Boots (+8)

Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 226.2 (+74%)
Mag. def. pwr. 364.3 (+87%)
Durability 333/333 (+87%)
Parry rate 51 (+51%)
Phy. reinforce 26.9 % (+12%)
Mag. reinforce 46.3 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Earring (+8)

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.5 (+35%)
Mag. absorption 27.3 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Necklace (+8)

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32.4 (+87%)
Mag. absorption 32 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+8)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.9 (+12%)
Mag. absorption 24.9 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+8)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.1 (+58%)
Mag. absorption 24.8 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_W_WARSENATOR_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_W_WARSENATOR_DRESS
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
PhucXui