Nhân Vật Pices

Tên: Pices
Level: 92
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-04-03 11:46:00

Trang Bị

Ancient Legacy (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+100%)
Mag. atk. pwr. 2368 ~ 2818 (+100%)
Durability 219/219 (+0%)
Attack rating 307 (+100%)
Critical 2 (+100%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+100%)
Mag. reinforce 364.4 % ~ 445.4 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
2+ có hiệu lực [+0]
Demonic Skin (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161.8 (+100%)
Mag. def. pwr. 259.3 (+100%)
Durability 231/231 (+0%)
Blocking rate 22 (+100%)
Phy. reinforce 25.3 % (+100%)
Mag. reinforce 40.4 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gale Morion (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 150.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 241.3 (+100%)
Durability 220/222 (+0%)
Parry rate 41 (+100%)
Phy. reinforce 22.9 % (+100%)
Mag. reinforce 38.4 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 79
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gale Alette (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 116.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 187.1 (+100%)
Durability 219/219 (+0%)
Parry rate 34 (+100%)
Phy. reinforce 18.1 % (+100%)
Mag. reinforce 30.3 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 77
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 206.7 (+100%)
Mag. def. pwr. 330.8 (+100%)
Durability 225/225 (+0%)
Parry rate 52 (+100%)
Phy. reinforce 30.7 % (+100%)
Mag. reinforce 51.5 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 81
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gale Glove (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 105.5 (+100%)
Mag. def. pwr. 168.4 (+100%)
Durability 219/219 (+0%)
Parry rate 31 (+100%)
Phy. reinforce 16.4 % (+100%)
Mag. reinforce 27.5 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 164.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 262.9 (+100%)
Durability 225/225 (+0%)
Parry rate 43 (+100%)
Phy. reinforce 24.6 % (+100%)
Mag. reinforce 41.3 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gale Boots (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 137.7 (+100%)
Mag. def. pwr. 220 (+100%)
Durability 222/222 (+0%)
Parry rate 38 (+100%)
Phy. reinforce 21 % (+100%)
Mag. reinforce 35.3 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Earring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 23.3 (+100%)
Mag. absorption 23.3 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 27.6 (+100%)
Mag. absorption 27.6 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Pices