Nhân Vật SatPhaLang

Tên: SatPhaLang
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-19 23:00:00

Trang Bị

Reaper Soul Spear (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2111 ~ 2430 (+29%)
Mag. atk. pwr. 3716 ~ 4374 (+80%)
Durability 167/3 (+35%)
Attack rating 344 (+61%)
Critical 10 (+41%)
Phy. reinforce 258.7 % ~ 308 % (+22%)
Mag. reinforce 449.8 % ~ 549.7 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Shaman Hat (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 135.5 (+100%)
Mag. def. pwr. 289.2 (+100%)
Durability 214/225 (+0%)
Parry rate 41 (+100%)
Phy. reinforce 22.5 % (+100%)
Mag. reinforce 48 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 79
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Talisman (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 173.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 363.8 (+0%)
Durability 69/85 (+22%)
Parry rate 43 (+38%)
Phy. reinforce 23.1 % (+3%)
Mag. reinforce 49.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Suit (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 286.9 (+19%)
Mag. def. pwr. 615.5 (+32%)
Durability 80/89 (+41%)
Parry rate 43 (+9%)
Phy. reinforce 38.7 % (+64%)
Mag. reinforce 81.6 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 250 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Wristlet (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 161.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 346 (+45%)
Durability 74/85 (+22%)
Parry rate 19 (+3%)
Phy. reinforce 21.6 % (+19%)
Mag. reinforce 46.6 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 6 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Trousers (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 238.6 (+54%)
Mag. def. pwr. 496.3 (+3%)
Durability 87/95 (+74%)
Parry rate 31 (+9%)
Phy. reinforce 30.9 % (+0%)
Mag. reinforce 66.1 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40 Increase
HP 250 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Shoes (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 202.6 (+19%)
Mag. def. pwr. 435 (+32%)
Durability 87/94 (+74%)
Parry rate 58 (+54%)
Phy. reinforce 27 % (+0%)
Mag. reinforce 59 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 6 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gem Earring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 23.3 (+100%)
Mag. absorption 23.3 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.6 (+74%)
Mag. absorption 34.2 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 1 Increase
PosioningHour 1 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Gem Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Gem Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_M_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit B grade (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SatPhaLang