Nhân Vật Shigure

Tên: Shigure
Level: 102
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-01 18:06:00

Trang Bị

Mirage Illusion Bow (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1867 ~ 2227 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3027 ~ 3614 (+29%)
Durability 100/100 (+19%)
Attack rating 218 (+19%)
Critical 9 (+61%)
Phy. reinforce 254.3 % ~ 311.6 % (+58%)
Mag. reinforce 398.5 % ~ 488.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 40 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
9199
Arrow

Số Tiền: 9199
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Shaman Hat (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 135.5 (+100%)
Mag. def. pwr. 289.2 (+100%)
Durability 225/225 (+0%)
Parry rate 41 (+100%)
Phy. reinforce 22.5 % (+100%)
Mag. reinforce 48 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 79
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Shaman Talisman (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 105.4 (+100%)
Mag. def. pwr. 224.6 (+100%)
Durability 222/222 (+0%)
Parry rate 34 (+100%)
Phy. reinforce 17.8 % (+100%)
Mag. reinforce 38 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 77
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Shaman Suit (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 186.2 (+100%)
Mag. def. pwr. 397 (+100%)
Durability 228/228 (+0%)
Parry rate 52 (+100%)
Phy. reinforce 30.3 % (+100%)
Mag. reinforce 64.6 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 81
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Shaman Wristlet (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 94.9 (+100%)
Mag. def. pwr. 202.2 (+100%)
Durability 222/222 (+0%)
Parry rate 31 (+100%)
Phy. reinforce 16.2 % (+100%)
Mag. reinforce 34.6 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Shaman Trousers (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 147.8 (+100%)
Mag. def. pwr. 315.7 (+100%)
Durability 228/228 (+0%)
Parry rate 43 (+100%)
Phy. reinforce 24.3 % (+100%)
Mag. reinforce 51.9 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Shaman Shoes (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 123.7 (+100%)
Mag. def. pwr. 264.3 (+100%)
Durability 225/225 (+0%)
Parry rate 38 (+100%)
Phy. reinforce 20.7 % (+100%)
Mag. reinforce 44.3 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Gem Earring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 23.3 (+100%)
Mag. absorption 23.3 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Gem Necklace (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 27.6 (+100%)
Mag. absorption 27.6 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Gem Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Gem Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Silver Soldier Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Silver Soldier Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Silver Soldier Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Shigure