Nhân Vật SimSix

Tên: SimSix
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-03-06 20:54:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3398 ~ 4153 (+6%)
Durability 89/90 (+25%)
Attack rating 137 (+6%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+45%)
Mag. reinforce 535.9 % ~ 655 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258.8 (+16%)
Mag. def. pwr. 415.5 (+22%)
Durability 115/2 (+35%)
Blocking rate 12 (+6%)
Phy. reinforce 36.9 % (+29%)
Mag. reinforce 58.1 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hat (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224.2 (+100%)
Mag. def. pwr. 435.4 (+87%)
Durability 283/288 (+87%)
Parry rate 46 (+32%)
Phy. reinforce 29.4 % (+48%)
Mag. reinforce 61.5 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Himation (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 175.8 (+58%)
Mag. def. pwr. 343.7 (+58%)
Durability 206/213 (+12%)
Parry rate 70 (+87%)
Phy. reinforce 24.1 % (+61%)
Mag. reinforce 50.2 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Robe (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 290.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 578.9 (+83%)
Durability 205/210 (+9%)
Parry rate 62 (+35%)
Phy. reinforce 40.7 % (+96%)
Mag. reinforce 78.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mitten (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 164.2 (+70%)
Mag. def. pwr. 316.3 (+41%)
Durability 228/237 (+35%)
Parry rate 22 (+9%)
Phy. reinforce 22.4 % (+64%)
Mag. reinforce 44.9 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d UnderRobe (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 243.7 (+96%)
Mag. def. pwr. 462.3 (+35%)
Durability 220/228 (+25%)
Parry rate 35 (+9%)
Phy. reinforce 31.6 % (+41%)
Mag. reinforce 69.3 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Weave (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 208.7 (+77%)
Mag. def. pwr. 392.5 (+0%)
Durability 259/261 (+61%)
Parry rate 30 (+9%)
Phy. reinforce 26.9 % (+19%)
Mag. reinforce 58.5 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.1 (+61%)
Mag. absorption 30 (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.1 (+58%)
Mag. absorption 35.3 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.9 (+48%)
Mag. absorption 27 (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EU_F_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Dark Arabian Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Dark Arabian Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SimSix