Nhân Vật StrongBow

Tên: StrongBow
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-30 22:03:00

Trang Bị

Mirage Illusion Bow (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2191 ~ 2564 (+61%)
Mag. atk. pwr. 3447 ~ 4031 (+22%)
Durability 80/3 (+41%)
Attack rating 387 (+80%)
Critical 11 (+80%)
Phy. reinforce 255.2 % ~ 312.7 % (+67%)
Mag. reinforce 398.5 % ~ 488.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
452
Arrow

Số Tiền: 452
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Drako Underworld Headgear (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+41%)
Mag. def. pwr. 439.8 (+51%)
Durability 188/3 (+22%)
Parry rate 66 (+61%)
Phy. reinforce 31.8 % (+0%)
Mag. reinforce 54.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (3 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Shell (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 208.2 (+41%)
Mag. def. pwr. 355 (+70%)
Durability 174/3 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 26.3 % (+61%)
Mag. reinforce 43.2 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Lamellar (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346.3 (+38%)
Mag. def. pwr. 577.4 (+22%)
Durability 174/3 (+3%)
Parry rate 82 (+61%)
Phy. reinforce 42.3 % (+25%)
Mag. reinforce 70.9 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (2 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Bracer (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 193.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 325.6 (+41%)
Durability 196/3 (+61%)
Parry rate 51 (+61%)
Phy. reinforce 24.2 % (+41%)
Mag. reinforce 41.2 % (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Tasset (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 275.9 (+35%)
Mag. def. pwr. 475.6 (+87%)
Durability 187/3 (+32%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 34.6 % (+22%)
Mag. reinforce 58.7 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (6 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworldr Boots (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+41%)
Mag. def. pwr. 411.6 (+41%)
Durability 179/3 (+22%)
Parry rate 62 (+61%)
Phy. reinforce 30.2 % (+22%)
Mag. reinforce 51 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Paradise Jewel Earring (+5)

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.9 (+70%)
Mag. absorption 26.8 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 5 Reduce
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Paradise Jewel Necklace (+5)

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 31.2 (+41%)
Mag. absorption 31.3 (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Paradise Jewel Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.4 (+48%)
Mag. absorption 24.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Paradise Jewel Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.5 (+54%)
Mag. absorption 24.5 (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Grey Dran Soul Armor (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Grey Dran Soul Helm (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Grey Dran Soul Accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
StrongBow