Nhân Vật Sumerian

Tên: Sumerian
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-10 19:38:00

Trang Bị

Capricorn DemonicLuster (+5)

Sắp Xếp: Dark staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3637 ~ 4331 (+22%)
Durability 65/606 (+61%)
Attack rating 259 (+35%)
Critical 2 (+12%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+19%)
Mag. reinforce 487.2 % ~ 595.4 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 2 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 35
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum (+5)

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 248.6 (+19%)
Mag. def. pwr. 398.5 (+22%)
Durability 208/243 (+0%)
Blocking rate 12 (+22%)
Phy. reinforce 34.3 % (+51%)
Mag. reinforce 52.2 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Durability 200 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hat (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 217.7 (+41%)
Mag. def. pwr. 421.9 (+25%)
Durability 209/252 (+51%)
Parry rate 35 (+32%)
Phy. reinforce 28.5 % (+16%)
Mag. reinforce 60.5 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 1 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 20 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Himation

Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 138.5 (+48%)
Mag. def. pwr. 265.2 (+12%)
Durability 104/147 (+9%)
Parry rate 15 (+9%)
Phy. reinforce 21.2 % (+29%)
Mag. reinforce 44.3 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Durability 120 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Robe (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284.1 (+0%)
Mag. def. pwr. 560.5 (+19%)
Durability 48/2 (+9%)
Parry rate 36 (+16%)
Phy. reinforce 37.3 % (+9%)
Mag. reinforce 78.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Durability 120 Increase
Parry rate 20 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mitten (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 167 (+3%)
Mag. def. pwr. 328.5 (+16%)
Durability 57/92 (+12%)
Parry rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 21.7 % (+32%)
Mag. reinforce 45.7 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Int 3 Increase
Steady (3 Time/times)
Durability 30 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d UnderRobe (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 248.8 (+38%)
Mag. def. pwr. 480 (+9%)
Durability 20/1 (+6%)
Parry rate 24 (+12%)
Phy. reinforce 32 % (+54%)
Mag. reinforce 65.4 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Int 1 Increase
Durability 80 Increase
HP 5 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Weave (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 200.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 393.7 (+6%)
Durability 99/140 (+32%)
Parry rate 20 (+12%)
Phy. reinforce 26.5 % (+3%)
Mag. reinforce 57.3 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Durability 80 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Earring

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.4 (+12%)
Mag. absorption 25.5 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

ZombieHour 20 Reduce
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Necklace

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.6 (+3%)
Mag. absorption 30 (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.2 (+9%)
Mag. absorption 24.3 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 3 Reduce
PosioningHour 5 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.3 (+22%)
Mag. absorption 24.2 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 10 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Holy Knight Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
BlueSoul Knight Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FYDRESSB
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Sumerian