Nhân Vật TheLOSS

Tên: TheLOSS
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 22:22:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3925 ~ 4696 (+41%)
Durability 162/2 (+3%)
Attack rating 160 (+22%)
Critical 2 (+12%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+80%)
Mag. reinforce 530.5 % ~ 648.4 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 531.5 (+80%)
Durability 175/3 (+16%)
Blocking rate 18 (+61%)
Phy. reinforce 37.4 % (+41%)
Mag. reinforce 62.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (4 Time/times)
Luck (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hat (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 462.4 (+61%)
Durability 132/2 (+12%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 29.2 % (+41%)
Mag. reinforce 63.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Himation (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 189.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 367.2 (+41%)
Durability 157/2 (+45%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 24.1 % (+61%)
Mag. reinforce 51.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Robe (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 315.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 615.3 (+58%)
Durability 145/2 (+22%)
Parry rate 67 (+41%)
Phy. reinforce 39 % (+54%)
Mag. reinforce 83.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mitten (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 174.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 344.4 (+64%)
Durability 163/3 (+51%)
Parry rate 51 (+61%)
Phy. reinforce 21.9 % (+41%)
Mag. reinforce 47.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d UnderRobe (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 257.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 508.5 (+80%)
Durability 133/2 (+6%)
Parry rate 82 (+80%)
Phy. reinforce 31.6 % (+41%)
Mag. reinforce 68.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Weave (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 220.7 (+41%)
Mag. def. pwr. 435.9 (+61%)
Durability 155/2 (+48%)
Parry rate 62 (+61%)
Phy. reinforce 27.5 % (+41%)
Mag. reinforce 59.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.4 (+61%)
Mag. absorption 30.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.5 (+58%)
Mag. absorption 35.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.8 (+87%)
Mag. absorption 27.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Chinese Opera Hat (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Int %desc Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Wizard's Costume (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
TheLOSS