Nhân Vật Trieu_Van

Tên: Trieu_Van
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-05-21 22:21:00

Trang Bị

Asue (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2576 ~ 2828 (+100%)
Mag. atk. pwr. 4358 ~ 4854 (+80%)
Durability 208/4 (+6%)
Attack rating 458 (+80%)
Critical 16 (+80%)
Phy. reinforce 299.6 % ~ 337.8 % (+80%)
Mag. reinforce 509.9 % ~ 586.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+11)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 357.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 567.4 (+80%)
Durability 183/3 (+0%)
Blocking rate 22 (+80%)
Phy. reinforce 41.5 % (+100%)
Mag. reinforce 69.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (3 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Casque (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 325.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 426.1 (+80%)
Durability 192/3 (+6%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 39.3 % (+80%)
Mag. reinforce 51.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Shoulder (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 266.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 349 (+80%)
Durability 197/3 (+12%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 31.8 % (+80%)
Mag. reinforce 41.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Armor (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 424.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 554.8 (+80%)
Durability 221/3 (+67%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 51.9 % (+80%)
Mag. reinforce 68 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Bracer (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 241.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 317.4 (+80%)
Durability 206/3 (+32%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 29.5 % (+80%)
Mag. reinforce 38.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Hose (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 363.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 475.9 (+80%)
Durability 112/2 (+0%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 42.5 % (+80%)
Mag. reinforce 55.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP %desc Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Footgear (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 313.1 (+80%)
Mag. def. pwr. 411.1 (+80%)
Durability 213/3 (+48%)
Parry rate 80 (+80%)
Phy. reinforce 37 % (+80%)
Mag. reinforce 48.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.2 (+80%)
Mag. absorption 33.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 1 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 39.2 (+80%)
Mag. absorption 39.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 10 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.3 (+80%)
Mag. absorption 30.3 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Nektid Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32.8 (+80%)
Mag. absorption 32.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_M_TRADE_TAUT_HUNTER_02

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_AVATAR_M_XMAS_HAT_BLACK
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_AVATAR_M_XMAS_ATTACH_BLACK
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_AVATAR_M_XMAS_BLACK
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Trieu_Van