Nhân Vật Trung_map

Tên: Trung_map
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-05-21 23:18:00

Trang Bị

Mirage Illusion Bow (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2210 ~ 2587 (+80%)
Mag. atk. pwr. 3476 ~ 4066 (+41%)
Durability 157/3 (+35%)
Attack rating 344 (+61%)
Critical 11 (+80%)
Phy. reinforce 254.6 % ~ 312 % (+61%)
Mag. reinforce 404.1 % ~ 495.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
1988
Arrows

Số Tiền: 1988
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 30000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Drako Sky d Hat (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 233.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 493.3 (+61%)
Durability 221/252 (+16%)
Parry rate 27 (+0%)
Phy. reinforce 29.3 % (+61%)
Mag. reinforce 62.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (6 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (5 Time/times)
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (6 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Talisman (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 180.6 (+9%)
Mag. def. pwr. 383.6 (+3%)
Durability 206/179 (+64%)
Parry rate 22 (+3%)
Phy. reinforce 23.2 % (+6%)
Mag. reinforce 49.7 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 36 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Suit (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 310 (+74%)
Mag. def. pwr. 647.2 (+32%)
Durability 134/3 (+32%)
Parry rate 46 (+12%)
Phy. reinforce 38 % (+19%)
Mag. reinforce 81.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Wristlet (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 167.3 (+6%)
Mag. def. pwr. 364.3 (+48%)
Durability 155/3 (+48%)
Parry rate 21 (+6%)
Phy. reinforce 22.2 % (+90%)
Mag. reinforce 46.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (6 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Trousers (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 244.6 (+3%)
Mag. def. pwr. 522.3 (+3%)
Durability 76/2 (+38%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 31 % (+6%)
Mag. reinforce 67.1 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (6 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Shoes (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 214.9 (+35%)
Mag. def. pwr. 453.9 (+16%)
Durability 159/187 (+22%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 27.1 % (+12%)
Mag. reinforce 58.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (5 Time/times)
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.1 (+61%)
Mag. absorption 30.1 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 3 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.1 (+54%)
Mag. absorption 35.3 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Countess Dress (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_DEATHASSASSIN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Santa Muffler
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Trung_map