Nhân Vật TyGer

Tên: TyGer
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 21:01:00

Trang Bị

Reaper Ghost Sword (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1849 ~ 2052 (+19%)
Mag. atk. pwr. 3131 ~ 3532 (+6%)
Durability 259/4 (+32%)
Attack rating 168 (+22%)
Critical 7 (+25%)
Phy. reinforce 249.1 % ~ 280.8 % (+35%)
Mag. reinforce 423.4 % ~ 486.7 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 1 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 5 Increase
Blocking ratio %desc
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+5)

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 246.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 394 (+0%)
Durability 48/92 (+6%)
Blocking rate 17 (+74%)
Phy. reinforce 33.9 % (+45%)
Mag. reinforce 55.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Int 1 Increase
Steady (4 Time/times)
Critical 18
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Hat (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 231.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 483.4 (+19%)
Durability 173/127 (+12%)
Parry rate 38 (+19%)
Phy. reinforce 29.3 % (+61%)
Mag. reinforce 62.9 % (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 49 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 850 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Talisman (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 182.6 (+32%)
Mag. def. pwr. 383.6 (+3%)
Durability 140/2 (+3%)
Parry rate 56 (+61%)
Phy. reinforce 23.8 % (+74%)
Mag. reinforce 49.5 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Suit (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 299.1 (+0%)
Mag. def. pwr. 637.1 (+0%)
Durability 249/273 (+48%)
Parry rate 67 (+41%)
Phy. reinforce 38.4 % (+41%)
Mag. reinforce 82 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Wristlet (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 169.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 356.4 (+3%)
Durability 82/107 (+6%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 21.8 % (+41%)
Mag. reinforce 45.9 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 30 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Trousers (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 246.9 (+22%)
Mag. def. pwr. 530.5 (+35%)
Durability 200/152 (+41%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 31.4 % (+41%)
Mag. reinforce 66.5 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 43 Reduce
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Shoes (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 216.6 (+51%)
Mag. def. pwr. 457.4 (+32%)
Durability 212/246 (+3%)
Parry rate 74 (+80%)
Phy. reinforce 27.7 % (+80%)
Mag. reinforce 58.8 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.1 (+61%)
Mag. absorption 30.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35 (+41%)
Mag. absorption 35.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.5 (+80%)
Mag. absorption 27.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.3 (+41%)
Mag. absorption 27.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_F_TRADE_TAUT_TRADER_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Fur Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Water Spirit Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
TyGer