Nhân Vật xGhostx

Tên: xGhostx
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-10-02 21:40:00

Trang Bị

Capricorn Grand Cross (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Onehand sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3002 ~ 3494 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 13/3 (+22%)
Attack rating 387 (+80%)
Critical 14 (+80%)
Phy. reinforce 350 % ~ 427.8 % (+80%)
Mag. reinforce 0 % ~ 0 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+80%)
Mag. def. pwr. 515.8 (+61%)
Durability 29/3 (+0%)
Blocking rate 22 (+100%)
Phy. reinforce 38.9 % (+80%)
Mag. reinforce 61.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Morion (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303.6 (+80%)
Mag. def. pwr. 484.2 (+80%)
Durability 19/2 (+6%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 36.7 % (+80%)
Mag. reinforce 61.8 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (6 Time/times)
MP %desc Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Alette (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 231.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 357.4 (+0%)
Durability 36/3 (+19%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 29.7 % (+80%)
Mag. reinforce 49 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Plate Mail (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 385.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 616.4 (+80%)
Durability 14/2 (+0%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 48.5 % (+80%)
Mag. reinforce 78.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (3 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
at Glove (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+80%)
Mag. def. pwr. 343.8 (+80%)
Durability 28/2 (+3%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 27.6 % (+80%)
Mag. reinforce 46.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Plate Tasset (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 532.3 (+100%)
Durability 103/3 (+61%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 39.7 % (+80%)
Mag. reinforce 65.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
at Boots (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 315.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 504.5 (+80%)
Durability 59/3 (+16%)
Parry rate 88 (+74%)
Phy. reinforce 40.1 % (+80%)
Mag. reinforce 67.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.8 (+80%)
Mag. absorption 33.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (3 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 42.1 (+80%)
Mag. absorption 42.1 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.9 (+80%)
Mag. absorption 30.9 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 3 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.9 (+80%)
Mag. absorption 30.9 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EU_M_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil Spirit accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil Spirit Hat (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil Spirit Dress (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Str 1 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
xGhostx